Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Likabehandlingsplan

Handlingsplan mot kränkande behandling

2019

Lpfö 18

Förståelse och medmänsklighet

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Vi arbetar efter detta på Tallens förskola.

Vi är vuxna förebilder och vår uppgift är att se till att alla människor, stora som små behandlas med största respekt. Alla barn skall få samma möjligheter till utveckling genom omsorg, lek och skapande.

Förskolan erbjuder material och lekmiljöer för både pojkar och flickor och vi uppmuntrar till att prova nya lekar och nya lekmiljöer. Vi ser till hur barngrupperna ser ut och skapar lekmiljöerna efter det. Alla barn har tillgång till t.ex. stugan, varierande utklädningskläder (brandsoldatkläder, klänningar, djurdräkter mm), fotboll, bandy, bygg- och konstruktionslek, böcker och dans mm. Vi uppmuntrar alla barn till att nyttja allt material och leka alla typer av lekar.

Gemensamt arbete under läsåret 2019/2020

Vänskap.


Vi arbetar hela tiden förebyggande genom att läsa vänskapsböcker. Vi dramatiserar konflikter där barnen får bestämma slutet, vi sjunger vänskapssånger och vi har kompissamtal där barnen får prata om hur en bra kompis kan vara.

Vårt syfte är att barnen själva ska forma våra trivselregler och uppmärksamma positiva handlingar hos både barn och vuxna. Vi samtalar med barnen om betydelsen av ordet ”empati”.

För att stärka barnens sociala kompetens uppmärksammar vi när barnen hjälper varandra, när de tröstar eller stöttar en kompis, när de delar med sig och är generösa, när de samarbetar bra i en lek.


Genom samtal, lekar, sånger, ramsor och sagor ger vi barnen ett språk för känslor så att de kan uttrycka vad de känner och bli förstådda av andra. Vi lär de att berätta vad de känner när något blir fel, t.ex. ”jag blev ledsen när du sa att jag inte fick vara med”. Vi uppmuntrar barnen att räkna till 10 eller stampa i golvet när man blir arg. Detta underlättar så att de inte behöver visa med hela kroppen t ex genom att slå eller knuffas när något känns fel. Vi pratar även om hur viktigt det är att kunna säga nej och stopp när något inte känns rätt. ”var mot andra som du vill att de är mot dig” är ett motto som vi vill lära barnen.

Vi vill ge alla barn en känsla av trygghet i gemenskapen. En känsla att man är behövd och att det finns en plats som väntar på mig på Enen. När någon är borta pratar vi om den och vi uppmärksammar när någon kommer tillbaka som har varit borta tidigare.

Vi är olika


På Tallens förskola vill vi se varje barn för den individ som de är och de behov som just det barnet behöver. Vi tycker om olika saker för att vi är olika. Vi anpassar verksamhet så mycket vi kan för att varje barn ska tillgodoses för den de är med alla sina egenskaper. Kan var enda ner på detaljnivå som mat, påklädning, samling, extra tid mm.

Under hösten startade vi ett nytt projekt på förskolan om vänskap. Vi jobbar mycket med hur vi är mot varandra och hur man är en bra kompis. Projektet fortsätter under vårterminen 2020.


Lpfö 18


Helhetssyn

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.


Kränkande behandling

Diskriminering är en handling som utestänger eller kränker en person.

• att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde

• kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera

• kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna

Med mobbning avser vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks.

En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Vad som är kränkande för en person kan upplevas helt annorlunda av någon annan.


Kränkningarna kan vara:

• fysiska; såsom att bli utsatt för slag och knuffar.

• verbala; såsom att bli hotad, att bli kallad t.ex. lipsill, fegis.

• psykosociala; såsom att bli utsatt för utstötning i lek och andra aktiviteter, göras till åtlöje.


MÅL

Ingen form av kränkande behandling skall förekomma på Enens förskola.

Lpfö 18

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.


Ansvarsfördelning

• att upprätta en Likabehandlingsplan som utvärderas årligen i förskolans/skolans kvalitetsarbete.

• att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling

• att motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen

• att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling

SYFTE

• Alla barn skall känna trygghet med kamrater och personal i förskolan

• Alla skall känna att de blir respekterade och att de har lika värde


Lpfö 18

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. 

Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.


Alla som arbetar i förskolan skall:

* Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt

klimat i förskolan.

Inga känslor är fel, men vi måste även förstå att andra kan reagera på det som vi utstrålar, ilska, glad, ledsen osv.

* Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda

ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att

– barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

– tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

– aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

– utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.


Arbetslaget ska

– visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,

– samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

– medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

– uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggande värdena, och

– samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

Vid misstanke om att ett barn far illa har all personal inom förskoleverksamheten anmälningsplikt till sociala myndigheter.


FÖREBYGGANDE

Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolans uppgift är att varje barn utvecklar sin förmåga

– ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra

– att personalen ska vara positiva föredömen och goda förebilder

– att personalen fortlöpande för diskussioner kring kränkande beteenden och har ett tydligt förhållningssätt. Vuxna pratar aldrig över barns huvud.

– att alla arbetar för att ett gott arbetsklimat råder. Det gäller både barn och vuxna.


I förskolan arbetar vi med:

– Att skapa gemenskap under bl.a. aktiviteter, lekar och samlingar, där olikheter och likheter lyfts fram som något positivt

– Att det är tillåtet att säga nej, och lika viktigt att respektera ett nej

– Skapa trygghet genom vuxennärvaro i lek och aktiviteter

– Daglig föräldrakontakt ”tambursamtal”, föräldraträffar, utvecklingssamtal och kompissamtal.


Barn i behov av särskilt stöd

Alla barn ska kunna delta och inkluderas i den verksamhet som vi erbjuder på förskola.

Vi arbetar extra mycket med det på Enens förskola för att kunna hjälpa alla barn till en väl fungerande förskole vistelse efter egen förmåga och behov.

Pedagogerna går utbildningar och samarbetar med specialpedagoger så att vi kan säkerhetsställa att vi uppfyller de mål som vi satt upp för förskolan.


ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING

I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när barn utsätts för kränkande behandling. De vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utför den kränkande behandlingen förstår den felaktiga handlingen som de har utfört. Även vuxnas kränkningar mot barn är viktiga att utreda och åtgärda.

Vi pedagoger talar regelbundet om vad som sker på förskolan för att vi så snabbt som möjligt ska kunna åtgärda om kränkningar uppstår. När vi talar med varandra så uppmärksammar vi varandra beteenden och även barnens och kan på så sätt se vad och hur vi har gjort fel.


BARN - BARN

Uppmärksamma och prata med barnen om vad de gjort, låt barnet/barnen få tid att reflektera över det inträffade, som pedagog är det viktigt att du är där och stöttar.

Tala om vad som hände, hur kan vi förändra för att det inte ska hända igen, gå sedan vidare och jobba efter det som barnet/barnen bestämt, det är viktigt att inte alltid bara säga förlåt utan hur kan vi istället visa att vi är ledsna, kanske rita en teckning mm.

Stötta barnen i att själva komma på lösningar för att ställa saker och ting tillrätta igen.

Vid upptäckt att ett barn vid upprepade tillfällen utsetts för kränkande behandling ska föräldrarna delges och en plan upprättas för hur man kan åtgärda problemet.

Förskolans insatser dokumenteras.


VUXNA - BARN

·Om vi upptäcker att någon pedagog uppträder på ett felaktigt sätt är det viktigt att tala med sin kollega om varför man uppträde som man gjorde, många gånger gör vi omedvetna saker som vi kanske inte upptäcker förrän vi blir påtalade om att det är felaktigt det vi gör.

Om problemet skulle fortgå så måste förskolechefen informeras som sedan får vidta åtgärd.

Alla åtgärder dokumenteras.

Hur vi säkerhetsställer att likabehandlingsplanen efterföljs.

Alla vuxna, inom förskolan, skall känna till och aktivt arbeta efter vår likabehandlingsplan.

Vikarier, nyanställd personal och studenter informeras, av rektorn eller huvudansvarig.


UTVÄRDERING

Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras i samband med nytt år.